רוצה לקבל טיפים חינם?
מאמרים חדשים
כל שבוע למייל שלך 
 

כל השאלות, כל מה שרצית לדעת, קטעי וידאו - ערוץ /, ערוץ 2, ערוץ 10. כתבות בעיתונים: "ידיעות אחרונות", "מעריב", "את", "לאשה", "בלייזר",..כולל תמונות.אולי תרצי לקרוא עוד -

מה ניתן לקבל מאימון אישי (קואוצ’ינג)?

הרצאות בנושא דייטים

הרצאות בנושא משיכה ותשוקה
בזוגיות קיימת


הרצאה בנושא נשיות -
איך להיות הפרינסס שגברים כל
כך רוצים? 


ייעוץ אישי לזוגיות ודייטיםזוגיות - גברים לא מנתחים

זוגיות - יש לך אקס שאת עדיין רוצה?

זוגיות - לנהל מריבות עם חוכמה נשית

אחרי הדייט - למה הוא לא מתקשר?

קואוצ’ינג לנשים המכורות לאהבה ממבט ראשון...

לצאת עם בחור שצעיר ממני?

למה אנחנו נפגעות אחרי סטוץ? 

האם את חשדנית? מה עושה חשדנות יתר לקשרים שלך...

זוגיות או לעשות ילד עם ידיד?!

זוגיות לא מספקת

למצוא את האחד שלך!

בוגרות -  נושאים
קישורים ולינקים

תאריכי סמינרים והשתלמויות

 איך לאתגר אותו? 

ביטחון והערכה עצמית

למה הוא בורח אחרי הסקס?

למצוא את האחד...

איך למשוך אותו? 

להחזיר את האקס

למה הוא נעלם?

הרווק המקצועי

מה גברים רוצים?

מה גברים צריכים?

איך להתחיל איתו?

 

תנאי שימוש למבקרי אתר פרינסס
 
אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר " princess" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן ביחד - " princess ") - האתר המוביל ביעוץ בין אישי המופעל ומנוהל על ידי חב’ אומרטהבע"מ (להלן - " חב’ אומרטה בע"מ "), בכפוף לתנאי שימוש אלה,
ב princess תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לשאול שאלות באחד ממדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים(להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר כללי, חב’ אומרטה  בע"מ רשאית לסרב לתת כל סוג של שרות מהשירותים המוצעים באתר princess ולגבות תשלום מכל מי שתבחר ,בכל עת שהיא, ומכל סיבה שתהיה.
השימוש ב princess בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. חב’ אומרטה גלובל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, princess תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום ב princess, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה. כמו כן, אתר פרינסס ו/או חב’ אומרטה ו/או שרון רובינשטיין שומרים את הזכות ביחד ובנפרד להחליט שלא להעניק שירות לכל אדם.
הלקוח מבין ומקבל עליו שרכישת מוצר היא סופית. אין החלפת מוצרים ו’או העברה בין לקוחות.

חב" אומרטה  בע"מ מציגה באתר יעוץ על בסיס פילוסופיה מסויימת, יעוץ זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ פסיכולוגי או פסיכיאטרי מכל סוג. כל אדם המיישם יעוץ שקיבל דרך אתר princess או במייל, בקריאת הספר "מה היא רוצה.." ו/או בטלפון עושה שימוש ביעוץ זה על דעתו האישית ואחריותו האישית בלבד.
אתר princess מציג פילוסופיה מסויימת שעשויה לפגוע ברגשותיהם של אנשים מסויימים לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו"או יכתב באתר הוא בכוונת הומור ושעשוע גרידא ואין לראות את הדברים הנאמרים או הנכתבים באתר כמכוונים לכל סוג של פגיעה בשום אדם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש ב princess לכל מטרה שהיא.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין princess לבין כל אדם המשתמש ב princess, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים ב ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש ב princess.
חב" אומרטה  בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה princess, מראהו, את השירותים ב princess, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חב" אומרטה  בע"מ ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, חב" אומרטה  בע"מ תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי חב" אומרטה בע"מ איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך חב" אומרטה בע"מ תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה חב" אומרטה בע"מ רשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) ל" princess מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי חב" אומרטה בע"מ בקשר עם המשתמש לצרכי חב" אומרטה בע"מ.
על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי חב" אומרטה  בע"מ איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר ל חב" אומרטה בע"מ, לרבות פרטי החשבון של המשתמש ב princess, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל - "פרטי המשתמש").
המשתמש נותן בזאת ל" princess את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב ל princess, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.
התנהגות המשתמשים באתר
אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
• כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסויימת בציבור.
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו
• כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
• מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
• כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של חב" אומרטה  בע"מ ו/או שרון רובינשטיין ו/או צד שלישי.
• כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של אתר princess בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.
ניתוק או הפסקה של השירותים
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה חב" אומרטה בע"מ רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
חב" אומרטה  בע"מ רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של חב" אומרטה בע"מ ו/או של ספקים של princess בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת חב" אומרטה בע"מ.
בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק עך חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.
תשלום
השימוש ב princess ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו ל חב" אומרטה  בע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.
תשלומים לחברה בגין סמינרים / סדנאות ו/או יעוצים הם סופיים ולא יוחזרו אלא במידה וסוכם בכתב עם הלקוח.

תשלום
השימוש באתר princess ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו ל חב" אומרטה בע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.
תשלומים לחברה בגין סמינרים / סדנאות ו/או יעוצים לחב’ אומרטה  בע"מ הם סופיים ולא יוחזרו אלא במידה וסוכם בכתב עם הלקוח.

דמי ביטול השתתפות בסמינר "תשוקה" ו/או ערבי בוגרות ו/או חבילת קורס ו/או חבילת סמינר (קורס מתקדם) עד שבעה ימי עסקים טרם תחילת הסמינר / סדנה - 450 ש"ח. לאחר מכן לא יוחזר תשלום
או חלק ממנו. במקרה ולא נרכש קורס עם הגבלת תאריך ספציפי ו/או במקרים חריגים שיאושרו
ע"י החברה אפשרי לדחות תאריך השתתפות בסמינר עד שלושה חודשים כל עוד נתנה הודעה
על דחיית הקורס עד 14 יום טרם פתיחתו.

דמי ביטול לקביעת ייעוצים ופגישות אישיות - 50% מהסכום לביטול הפגישה עד יומיים טרם הפגישה/ ייעוץ, 100% דמי ביטול באם בוטלה הפגישה באותו היום. דמי ביטול חבילת ייעוץ ואימון - 300 ש"ח ללא קשר למועד הודעה על ביטול העיסקה. לא יהיו החזרים חלקיים בגין השתתפות חלקית בסמינר ו/או במפגשי בוגרות ו/או חבילת השתלמויות.

הגבלת אחריות
מובהר בזה, כי חב" אומרטה בע"מ לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע ל princess ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י princess תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים ב princess, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ו חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. חב" אומרטה בע"מ אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות ב princess על ידי חב" אומרטה בע"מ לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של princess, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, חב" אומרטה בע"מ אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
מובהר בזאת, כי למערכת princess מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן ל חב" אומרטה בע"מ אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של חב" אומרטה  בע"מ. חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. חב" אומרטה בע"מ לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
בכל מקרה, חב" אומרטה בע"מ ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו") כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד חב" אומרטה בע"מ בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת. השירותים ב princess מוצעים לך כמות שהם (AS-IS).
חב" אומרטה בע"מ אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי חב" אומרטה בע"מ בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב princess ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד חב" אומרטה בע"מ ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב princess ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים ב princess ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך princess יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות ש חב" אומרטה בע"מ עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
בכל מקרה חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים ב princess ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות חב" אומרטה  בע"מ, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, חב" אומרטה בע"מ לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי חב" אומרטה בע"מ בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מ princess.
היה ו חב" אומרטה בע"מ ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש ב princess שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על חב" אומרטה בע"מ ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על חב" אומרטה  בע"מ ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
חב" אומרטה  בע"מ אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי חב" אומרטה  בע"מ או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל חב" אומרטה  בע"מ מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
בשום נסיבות לא תחול על חב" אומרטה בע"מ אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל חב" אומרטה  בע"מ או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
חב" אומרטה  בע"מ מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם.
בסעיף זה, " חב" אומרטה בע"מ " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה.
קניות, מידע מסחרי ופרסומות
חב" אומרטה בע"מ אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם ב princess ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם חב" אומרטה בע"מ לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב princess ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, חב" אומרטה בע"מ אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות - וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו ב princess (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים ב princess (ככל שהדבר אפשרי)

. הגבלת השימוש
אתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש ב princess אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם ב princess ו/או ב princess (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של princess.
הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי חב" אומרטה בע"מ כדלקמן:
• כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י חב" אומרטה בע"מ, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של חב" אומרטה בע"מ לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את חב" אומרטה בע"מ מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -.
ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו", משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
• כי ישפה את חב" אומרטה בע"מ מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי חב" אומרטה בע"מ לצורך קבלת השירותים.
• כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י חב" אומרטה בע"מ, בין היתר, מכוח חוזים של חב" אומרטה בע"מ עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
• כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
• כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י חב" אומרטה בע"מ, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי princess גם תחת שם משתמש אחר.
המחאת זכויות וחובות על ידי חב" אומרטה בע"מ
מוסכם בזה, כי חב" אומרטה בע"מ רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).
מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים
מגישי המודעות/ הפונים ליעוץ באתר, מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את השאלה / פניה לייעוץ מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת חברתיות / בידוריות ו/או פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות באתר princess r , כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון,מדוייק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי האתר /המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.
סמכות שיפוט והדין החל מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
שונות
חב" אומרטה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע, במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו ל חב" אומרטה בע"מ ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.
כל התכנים המתפרסמים ב princess ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. חב" אומרטה בע"מ אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים ב princess ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.ר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
 
 

--------------------------

 

 "סמינר תשוקה"

שעות הסמינר:

יום חמישי - 17:00 - 22:30

יום שישי -   12:30 - 18:00

יום שבת -   17:00-  23:00

* שעות הקורס עשויות להשתנות
בהתאם להספק הסילבוס.

19-20-21
דצמבר 2019
סמינר תשוקה

 

*כל הקורסים מתקיימים
במינימום 15 משתתפים
  **תאריכים, שעות ומיקום עשויים
להשתנות בהתאם לצורך.

 

 

סמינר מאי 2012

סמינר פברואר 2010

 

סמינר פברואר 2010

שרון רובינשטיין -
המרכז לאימון והכוונה זוגית


סמינר ינואר 2007


סמינר פברואר 2010
גם לך מגיעה אהבה אמיתית,
גם לך מגיעה היכולת לדעת לבחור
את הגבר הנכון ולחסוך מעצמך כאבי
לב וביזבוז של זמן!
אפשר ללמוד לבחור אותו נכון יותר!
אפשר ללמוד לתקשר נכון יותר!
אפשר ללמוד להצליח בזוגיות שלך.

תמונות מסמינרים קודמים


סמינר מאי 2008

סמינר נובמבר 2009
סמינר יוני 2006
סמינר יוני 2010


סמינר מרץ 2006


סמינרים מעורבים
  שרוני בפסטיבל מספרי סיפורים
19-10-11 בתיאטרון גבעתיים


 למצוא את האחד שלך!

 תאריכי הסמינר הקרוב:

19-20-21
דצמבר 2019

מחיר מוזל להרשמה מוקדמת!

 שעות סמינר תשוקה

יום חמישי - 17:00 - 22:00

יום שישי -   13:00 - 18:00

יום שבת -   17:00-  22:00

* שעות הסמינר
עשויות להשתנות
בהתאם לסילבוס.

 

 סמינרים ואימון אישי

   סמינר תשוקה
 
סמינר תשוקה
סמינר אבן היסוד לכל אישה מדהימה הרוצה
לפרטים מלאים 
   ייעוץ אישי
 
ייעוץ אישי
ייעוץ אישי להצלחה עם גברים, בכל שלב של הקשר. ייעוץ אישי עם שרוני או צוות היועצים המקצועי.
לפרטים מלאים 

   כל הזכויות שמורות לחברת אומרטה גלובל בע"מ ©
News Letter